حلال ، سلامت و سعادت

آشنایی با حلال و حرام

خوردنی ها

«و ما جعلناکم جسدا لا یاکلون الطعام»

و آنها (پیامبران) راکالبدهایی قرار ندادیم که به غذا نیازمند نباشند.

 نیازبه خوراک در غذا از نیازهای اولیه بشر است و تمامی ادیان و اندیشه ها به آن توجه داشتند و برای آن ضوابط ،قانون ها و قواعدی قرار داده‌اند دین اسلام نیز درباره خوردنی‌ها بایدها و نبایدهایی قرار داده است که بر مسائل مهم و کلیدی آن در این جزوه اشاره خواهیم کرد.

 

حیوانات - حیوانات خشکی - حیوانات اهلی

در میان حیوانات خشکی از حیوانات اهلی خوردن گوشت ، شیر، چربی ، استخوان و سایر اجزای (۱۴جزء ازاجزا حیوان حلال گوشت را نباید خورد ) همه گونه ها و اقسام گوسفند ،  بز، بره ، بزغاله ، گاو ، گاومیش ، بوفالو و شتر حلال است و خوردن گوشت اسب ، قاطر و الاغ مکروه است.

خوردن گوشت سایر حیوانات خشکی اهلی مانند گربه حرام است .

حیوان حلال گوشت باید طبق دستور دین ذبح  یا نحر شود.

 

حیوانات - حیوانات خشکی - حیوانات وحشی

از میان حیوانات وحشی خشکی آهو، گوزن ، قوچ کوهی ، گوره خر و الاغ کوهی حلال گوشت هستند .

همه حیوانات درنده حرام گوشت هستند چه آنها که دندان و پنجه و ناخن نیرومند دارند مانند شیر، پلنگ ، گرگ ، یوزپلنگ و چه آن دسته که ضعیف هستند مانند روباه وشغال وکفتار. خوردن گوشت سایر حیوانات مانند فیل ، میمون ، خرس و موش نیز حرام است.

خوردن گوشت خرگوش چه اهلی باشد چه وحشی حرام است.

حیوانات وحشی حلال گوشت باید صید یا ذبح شرعی شوند.

 

حیوانات - حیوانات خشکی - حشرات و خزندگان

خوردن گوشت تمامی خزندگان مانند مار، مارمولک ، عقرب ، لاک ‌پشت و سوسمار حرام است. حشره خواری و خوردن حشرات مانند جیرجیرک ، شپش ، مورچه و سوسک حرام است اما اگر حشرات کوچک مثلاً در میوه ها باشند و جدا کردن آنها مشکل باشد خوردن آن میوه اشکال ندارد.

همچنین خوردن محصولات غذایی که از حشرات به عنوان رنگ ( مانند رنگ کاری ) یا نگهداری آن استفاده می کنند در صورتی که آن حشره خون جهنده نداشته باشد و مقدار ناچیزی از حشره در ترکیب استفاده شود که در نظر عامه مردم به حساب نیاید ، اشکال ندارد.

در میان حشرات خوردن ملخ حرام نیست .

 

حیوانات - پرندگان

حلال گوشت یا حرام گوشت بودن بعضی از پرندگان به صورت خاص و مصداقی در کلام پیامبر (ص) بیان شده است که حلال های آن شامل انواع مرغ ، خروس ، انواع کبوتر ، فاخته ، مرغ آبی ، انواع گنجشک و بلبل است و حرام های آن عبارتند از کلاغ ، خفاش وهر پرنده‌ای که چنگال دارد. برای بقیه پرندگان با دو علامت می توان به حلال گوشت بودن آنها پی برد:

۱- در حال پرواز بیشتر بال نزنند (یعنی اینکه بیشتر از آنکه در حالت پرواز بال پرنده ثابت و بدون حرکت باشد پرنده در حال بال زدن باشد )

۲- داشتن چینه دان ، سنگدان ، یاتیغ پیش پا

خوردن تخم پرندگان حلال گوشت ، حلال و تخم پرندگان حرام گوشت ، حرام است.

خوردن گوشت و تخم شتر مرغ حلال است .

پرندگان حلال گوشت باید صید یا ذبح شرعی شود.

 

حیوانات - حیوانات دریایی

در میان حیوانات دریایی تنها خوردن ماهی پولک دار و میگو حلال است.

اگر ماهی ذاتاً پولک داشته باشد ( هر نوع پولک ) و بعد تمام پولک آن بریزد باز هم خوردن آن جائز است .

خوردن تخم خاویار ماهی که پولک دارد نیز حلال است .

ماهی را باید به صورت زنده صید کرد و یا اگر از آب بیرون افتاده است قبل از مردن آن را گرفت.

درصیاد ، مسلمان بودن و بردن نام خدا شرط نیست.

 

حیوانات - صید ( شکار ) - شکار با حیوان

شکار یا به وسیله ی حیوان است یا به وسیله ابزار. شکار حیوانات وحشی حلال گوشت با سگ شکاری حلال میباشد ، شکار با سایر حیوانات مانند عقاب ویوزپلنگ صحیح است اما شکارچی باید قبل از مرگ به شکار برسد و آن را ذبح نمایند والا گوشت حیوان شکار شده حرام و پوستش نیز نجس می باشد.

شکار با سگ تعلیم داده شده طبق شرایط ذیل حلال است :

۱- سگ تربیت شده باشد.

۲- صاحب حیوان آن رابه شکاربفرستد نه خود حیوان به شکار رود.

۳- سگ رامسلمان به شکاربفرستد.

۴- درهنگام فرستادن حیوان نام خدابرده شود.

۵- شکاربه واسطه زخم دندان سگ نمیرد.

۶- شکارچی وقتی به حیوان میرسد، حیوان مرده باشد والا باید ذبح نماید.

 

حیوانات - صید ( شکار ) - شکار با ابزار

شکار با کلیه سلاح های فلزی تمیز که برنده یا سوراخ کننده باشد مانند شمشیر، چاقو ، نیزه و تیر، صحیح و حلال است. شکار با غیر سلاح مثل سوزن و قیچی حرام است . شکار با چوب دستی و سنگ ، تور، تله ، طناب،... اشکال ندارد اما برای حلال شدن باید شکارچی قبل از مردن حیوان، به حیوان رسیده و آن را ذبح کند.

شکار با تفنگ و فشنگ فلزی که همراه بریدن یا سوراخ کردن است، صحیح و حلال است.

شکاربا ابزار هم طبق شرایط ذیل معتبر است :

۱- شکارچی مسلمان باشد.

۲- دروقت استفاده ازابزار، نام خدا را ببرد.

۳- ابزار را برای شکاربه کارببرد نه مثلا دفاع یا بازی.

۴- شکاربه وسیله ی سلاح کشته شود.

۵- شکارچی وقتی به حیوان میرسد مرده باشد.

 

تنها شکار حیوانات وحشی که امکان فرار و دویدن و پریدن دارند صحیح است.

اگر حیوان اهلی وحشی شود حکم حیوان وحشی را دارد و اگر حیوان وحشی رام و خانگی باشد حکم حیوان اهلی را دارد و باید آن را ذبح کرد.

شکارحیواناتی که به دلیل خطر انقراض یا سایر موارد در قانون ممنوع است، جائز نمی‌باشد.

شکار با سگ یا ابزار، موجب پاک شدن پوست و اجزای حیوانات حرام گوشت می شود.

 

حیوانات - ذبح و سربریدن

حیوان حلال گوشت اهلی و وحشی با بریدن سر، گوشتشان حلال و پوست و سایر اجزاء آن ها پاک (طاهر) میشود ، همچنین اگر حیوان حرام گوشت، سر بریده شود پوست و سایر اجزاء آن پاک است اما نمی توان آن را مصرف خوراکی نمود.

در سربریدن نکات زیر باید مراعات شود:

۱- چهاررگ اصلی گردن ( حلقوم مجرای تنفس ، مری مجرای غذا که زیرحلقوم است و دو رگ اطراف آن دَدج ) از پایین برآمدگی جلو به طور کامل بریده شود.

۲- ذبح به وسیله ی آهن تیز باشد.

۳- از جلو صورت گردد و از پشت سر حیوان جایز نیست.

۴- حیوان رو به قبله باشد.

۵- ذابح مسلمان باشد.

۶- نام خدا در هنگام ذبح برده شود.

 

حیوانات - ذبح و نحر

کشتن شتر با ذبح سر بریدن صحیح نیست و باید شتر را نحر کرد. نحر فرو بردن کارد یا نیزه و مانند اینها در گودی بین گردن و سینه ی شتر(لبه) است و تمام شرایط ذبح (به جز شرط اول) درنحر هم باید مراعات شود.

- اگر ذبح ونحر حیوان امکان نداشته باشد مثلا در چاه افتاده باشد می توان حیوان را با کارد یا شمشیر کشت.

- از میان حیوانات سگ وخوک وفیل و خرس و میمون و موش و راسو و سوسمار قابل تزکیه و طهارت پوست نیستند و سایر حیوانات با سر بریدن پاک می‌شوند.

- تا اطمینان به ذبح یانحر یا صید حیوان نداشته باشیم نمی توانیم از گوشت آن استفاده کنیم. اما گوشتهایی که در بازار مسلمان است را میتوان مصرف کرد.

- اگر حیوان حلال گوشت ذبح یا نحر و یا صید نشود و بمیرد مردار است و نمی توان از گوشت آن استفاده کرد و همچنین نجس هم می باشد.

 

حیوانات - حرمت عارضی

در سه حالت گوشت حیوانات حلال گوشت حرام می شود:

۱- جَلَل : اگر غذای حیوان تنها نجاست و مدفوع انسان باشد گوشت ، شیر و تخم آن حرام می شود؛ مگر آنکه مدت معینی (این زمان درشتر۴۰ روز، درگاو۲۰ روز، درگوسفند ۱۰روز، درمرغابی ۵ روز، درمرغ ۳ روز و درماهی هم یک روز است.) خوردن نجاسات را ترک و غذای پاک بخورد.

۲- وطی : اگر انسان عمل زشت وطی را با حیوانی انجام دهد خوردن گوشت و شیر آن حیوان حرام است و باید فورا حیوان را ذبح کرده و گوشت آن را سوزاند.

۳- تغذیه با شیر خوک : اگر حیوان حلال گوشت از شیر خوک یا سگ تغذیه کند و رشد نماید، خوردن گوشت آن حیوان و نسل بعدش حرام است.

 

حیوانات - اجزای حرام حیوانات حلال گوشت

از حیوانات حلال گوشت خوردن ۱۵ جزء از اجزای بدن آنها حرام است:

۱- خون ( خوردن مقداری خون بعدازذبح که در رگها می مانداشکال ندارد. ) ۲- فضله ۳- نری عورت حیوان نر ۴- فرج عورت حیوان ماده ۵- بچه دان رحم ۶- دنبلان بیضه حیوان ۷- غدد که به آن شول ‌گویند ۸- مغز میان تیره کمر پشت حیوان ۹- نخاع رگ حرام که در دو طرف تیره کمر حیوان است ۱۰- چیزی شبیه نخود که در مغزسر حیوان است ۱۱- زهره دان ۱۲- طحال ۱۳- مثانه ۱۴- سیاهی حدقه چشم ۱۵- چیزی که در بین سوم های حیوان است .در حیوانات کوچک مانند گنجشک که برخی از اینها قابل جداسازی نیست خوردن آنها اشکال ندارد.

 

حیوانات - اجزاء بی روح

خوردن اجزاء دارای روح حیوان مرده ( مردارغیر صید یا ذبح و نحر) حرام است و مردار حیوانات نجس است.اما خوردن انواع بی روح حیوان حلال گوشت مرده مانند مو، پشم ، استخوان و شاخ جایز است.

بنابراین اگر با پاستیل ازاستخوان، مو ، یا شاخ حیوان حلال گوشت باشد ضرورت بر ذبح شرعی حیوان نیست اما اگر از پوست یا گوشت یا سایر اجزای حیوان باشد حیوان حلال گوشت حتماً باید ذبح شرعی شده باشد استخوان، شاخ،مو،پوست حیوانات غیر حلال گوشت به جز سنگ و خوک اگر صیدیاذبح نشود پاک است

 

غیر حیوان ضابطه کلی

با توجه به دلایل ثابت و محکم قرآنی مانند « قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( انعام - ۱۴۵ ) » و روایات فراوان اهل بیت (ع) و نیز حکم رابطه کلی و اصل اولیه در خوراکیها ، جواز خوردن و آشامیدن آنها است به جز مواردی که از ناحیه دین منع شده است. به عبارت دیگر خوردن تمام خوراکیهای غیر حیوانی حلال است و تنها خوردن ۵ عنوان حرام است.

 

خوراکی های حرام

به جز ۵ مورد ، خوردن خوردنی های غیر حیوانی حلال است :

۱- چیزهای نجس : خوردن و آشامیدن نجاسات و چیزهایی که نجس شده است حرام است.

۲- چیز هایی که برای انسان ضرر دارد.

۳- چیز های خبیث و پلید

۴- مواد مست کننده

۵- خاک

 

خوراکی های حرام - خاک

خاک : خوردن خاک و گل ، چه مرطوب باشد و چه خشک حرام است. اگر مقدار اندکی از خاک در خوراکی باشد که در آن مستهلک شود ( نابود شدن چیزی از بین رفتن عرفی چیز مستهلک شده ) و به حساب نیاید ، مانند خاک روی میوه ها ، خاک روی گندم  یا برنج و یا خاکی که برای درست کردن شیره استفاده می‌شود؛ خوردن آن جائز و حلال است.

خوردن مقدار اندکی تربت سیدالشهداء (ع) به نیت شِفا اشکال ندارد.

خوردن ماسه، سنگ ها و معدنی ها اگر برای بدن مضر نباشد اشکال ندارد.

 

در ادامه به توضیح آشامیدنی های حلال و حرام می پردازیم.

 

آشامیدنی های حلال و حرام

نوشیدن تمام آشامیدنی‌ها ، انواع آب ، آب میوه ها ، عصاره ها و روغن ها به جز مشتقات حیوانی ( خوردن شیر، روغن و چربی حیوانات حلال گوشت حلال است و باقی حیوانات شیر و روغن شان نیز حرام است.) حلال و جائز است به جز مواردی که در ذیل آورده شده است :

۱- نوشیدن نوشیدنی های نجس

۲- نوشیدنی های پلید و خبیث

۳- چیزهایی که برای انسان ضرر دارد.

۴- نوشیدن شراب ، آبجو و تمامی نوشیدنی های مست کننده.

 

خوردنی ها و آشامیدنی های حرام - مواد مضر

خوردن و آشامیدن هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است و اگر احتمال منطقی و عقلایی دهیم که چیزی برای بدن ضرر دارد نباید آن را خورد. ضرری که موجب حرمت می شود شامل احتمال هلاکت ، از بین رفتن حواس ظاهری یا درونی ، ایجاد و استمرار هر نوع بیماری و مریضی که مورد توجه عقلا باشد، است.

اگر خوردن یا آشامیدن مقدار کمی از چیزی ضرر ندارد اما مصرف زیاد یا تکرار مصرف آن اعتیادآور است، مصرف کم آن حلال و مصرف زیاد یا تکرار مصرف آن حرام است.

خوردن یا نوشیدن داروهای سقط جنین ( که باعث هلاکت دیگری میشود) سم ها و داروهایی که عامل اختلال در انسان می‌شود و مصرف فراوان برخی مواد خوراکی که باعث بیماری است ، حرام است.

اگر ماده ای برای شخصی ضرر داشته باشد و برای شخصی دیگر بی ضرر باشد برای یک نفر حرام و برای شخص دیگر حرام است؛ تولید موادی که برای غالب افراد جامعه مضر است ؛ حرام می باشد.

 

خوردنی ها و آشامیدنی های حرام - مواد پلید و خبیث

به چیزهایی که طبع انسان های شهر نشین و متمدن از آن نفرت دارد خبیث و پلید می گویند. خوردن و آشامیدن چیزهای خبیث مانند حشرات ، مواد بد بو، بول ، آب بینی و ... که حال نوع افراد جامعه را دگرگون می کنند حرام است . اگر مقدار اندکی ماده خبیث با چیز حلال مخلوط شود که از نظر مردم ناچیز باشد و خوردن این ماده خبیث به حساب نیاید حلال است و خوردن آن محصول اشکال ندارد.

 

خوردنی ها و آشامیدنی های حرام - مواد مست کننده

خوردن و آشامیدن موادی که باعث از بین رفتن عقل می شود و انسان را از حالت عادی خارج می کنند چه جامد باشد چه مایع حرام است. نوشیدن شراب از محرمات مسلم اسلامی است و نوشیدن اندکی شراب هم حرام است ، حتی اگر شخصی را مست نکند. نوشیدن فقاع شراب جو حرام است و حکم شراب را دارد. نوشیدن شرابی که از خرما ، عسل ، سیب و هرچیزی گرفته شود حرام است.

اگر شراب به سرکه تبدیل شود ، چه خود به خود و چه با جوشاندن ، خوردنش اشکال ندارد. اگر آب انگور خود به خود به جوش بیاید و تبخیر شود خوردن آن حرام می شود مگر آن که دو سوم آب آن کم شود.

 

خوردنی ها و آشامیدنی های حرام - نجاسات

خوردن و آشامیدن نجاسات و همچنین چیزی که نجس شده است تا زمانی که نجاستش باقی است و پاک نشده ، حرام است.

اگر چیزی مرطوب با یکی از نجاسات برخورد کند متنجس می گردد. اگر دو طرف برخورد خشک باشد نجاست منتقل نمی گردد. پاک شدن چیزی که نجس شده است (متنجس) با راه هایی که بیان می شود ممکن است و بعد از پاک شدن خوردن و آشامیدن آن بدون اشکال است.

 

نجاسات عبارتند از:۱- ادرار۲- مدفوع حیوان حرام گوشت ، حتی حیوان دارای خون جهنده ۳- منی ۴- مردار ۵- خون  ۶- سگ و خوک ۷- شراب ، فقاع و مایعات مست کننده ۸- عرق شتر نجاست خوار ۹- کافر

 

۱ و ۲ - ادرار و مدفوع انسان وحیوانات حرام گوشت نجس است و ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت مانند گوسفند ، شتر ، الاغ و گاو، پاک است. (هرچند خوردن آنها از آنجا که جزء چیزهای پلید به حساب می‌آید حرام است. )

۳- منی : منی انسان و حیوانی که خون جهنده دارد مانند گاو ، گوسفند ، ببر، شیر و ... نجس است. چه آن حیوان حلال گوشت باشد چه حرام گوشت.

۴- مردار: مرده تمامی حیواناتی که خون جهنده دارند چه حلال گوشت و چه حرام گوشت اگر صید یا ذبح یانحر نشده باشند نجس و خوردن آن حرام است.اعضای جاندار بدن حیوان زنده هم که از آن جدا شود نجس است به جز اعضای کوچک مانند پوست لب و پوست مو ، زخم و جوش صورت. اعضاء بی جان و غیر روح دار جدا شده از بدن حیوان مانند شاخ ، استخوان و پشم ، پاک است. (در تمامی حیوانات به جز سگ و خوک)

۵- خون : حیوانی که دارای خون جهنده است؛ خون آن نجس است و خوردن آن حرام .

خون باقی مانده در رگهای حیوان بعد از ذبح شرعی و خون حیوانی که خون جهنده ندارد مانند: ماهی ، پشه و.... نجس نیست. از خون بسته شده در تخم مرغ باید اجتناب کرد.

۶- سگ و خوک : تمام اجزاء اعم از جان دار و بی جان مانند پوست ، پشم ، آب دهان و استخوان سگ و خوک خشکی نجس است و نمی توان در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از آن استفاده کرد . خوردن و آشامیدن کلیه محصولاتی  که منشا خوکی دارند ، حرام است.

۷- شراب : نوشیدنی مست کننده ای که از انگور به دست می آید و فقاع ، آبجو و شراب مخصوصی که از جو گرفته می شود؛ نجس هستند. اما درباره سایر مواد مصرف کننده اگر جامد باشد قطعاً پاک هستند و اگر مایع باشد تا هنگامی که مست کننده یقینی نباشد نجس نخواهند بود. اگر ماده مست کننده دراصل مایع نباشد یعنی ابتدا جامد بوده و بعد به مایع بدل شده باشد نجس نیست. اگر ماده مست کننده در اصل مایع بوده و سپس جامد شده است نجس می باشد.

الکل : برخلاف شراب و فقاع ، الکل به عنوان نجس در شریعت اسلامی شناخته نمی‌شود.اما اگر درتولید به ‌قدری الکل تولید شود یا به آن اضافه گردد که مست کننده یقینی باشد (یعنی هر شخصی و لو با اندکی مصرف مست شود ) در این صورت محصول نجس گردیده و نمی‌توان حتی با کم کردن الکل آن محصول را مصرف خوراکی و آشامیدنی نمود.

با احتمال مست کننده بودن محصول نجس نمی گردد هرچند خوردن آن محل اشکال است.

۸- عرق شتر نجاست خوار: حیواناتی که غذای آنها تنها نجاست باشد تا قبل از استبراء (1)عرق آنها نیز نجس می باشد و بعد از اینکه غذای پاک خوردند ،عرقشان پاک و گوشتشان و قابل خوردن خواهد شد.

۹- کافر: کسی که خدا را قبول ندارد و اساساً خداپرست نیست نجس است و باید از مراوده با او اجتناب کرد.

 

خوردنی ها و آشامیدنی های حرام - نجاسات - انتقال نجاست

شیر پاک با برخورد با نجاسات، نجس نمی‌شود مگر اینکه یکی یا هر دو آنها به صورتی مرطوب باشد که رطوبتش به دیگری سرایت کند. بنابراین اگر نجس و پاکی هردو خشک باشند هرگز نجس نخواهد شد و هم چنین اگر رطوبت به صورتی باشد که با برخورد به دیگری سرایت نکند (صرفاً نمناک باشد) منتقل نمی شود.

تا وقتی اطمینان و یقین به نجاست چیزی نداشته باشیم، حکم به پاکی و طهارت آن می نماییم واصل (آنچه شارع برای مکلف درجای شک وحیرت قرارداده است وحکم ظاهری قرارداده است) در همه چیز طهارت و پاکی است.

 

خوردنی ها و آشامیدنی ها - پاک کننده ها

پاک کننده ها در شریعت اسلامی عبارتند از آب ، آفتاب ، زمین ، اسلام ، استبراء حیوان نجاستخوار، استحاله ( انقلاب ) ، انتقال انقلاب، تبعیت و برطرف شدن عین نجاست ، که هرکدام برخی متنجس یانجس ها را پاک می‌کنند.

 

آب : مهمترین پاک کننده ها آب است که به وسیله آن هر چیز نجس و متنجس ، پاک می گردد. در طهارت با آب ، ابتدا باید عین نجاست را برطرف کرد و بعد آب کر، جاری یا باران را یک مرتبه و آب قلیل را دو مرتبه برمتنجس رساند.

اگر چیزی مانند لباس که قابل فشردن است نجس شود، باید آن را فشرده و آب آن را گرفت. اگر حبوبات و مانند آن نجس شود و نجاست به داخل آن نفوذ نکرده باشد یک مرتبه شستن باعث پاکی آن میشود اما اگر نجاست به آن نفوذ کرده باشد قابل تطهیر نیست.

 

زمین : پا یا کفش اگر نجس شود با برطرف شدن عین نجاست و راه رفتن روی زمین پاک می گردد.

 

آفتاب : زمین ، ساختمان ، درخت ها ، علف ها ، میوه ها و سبزی ها توسط آفتاب پاک میشوند. شرط پاک شدن چیزهایی که بیان شد توسط آفتاب عبارتند از:

۱- برطرف شدن عین نجاست

۲- مرطوب بودن ( به نجاست یا رطوبت دیگر)

۳- تابش مستقیم نور

۴- خشک شدن متنجس تنها با آفتاب باشد

 

استبراء : حیوان نجاست خوار با استبراء هم حلال گوشت می گردد و هم عرق آن پاک میشود.

 

برطرف شدن عین نجاست : بدن حیوانات و اعضای داخلی انسان مانند دهان و بینی و گوش با برطرف شدن عین نجاست پاک میشود.

 

اسلام : کافر با مسلمان شدن پاک و طاهر می گردد و با گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله در جرگه اسلام قرار می گیرد.

 

کم شدن دو سوم آب انگور جوشیده : اگر آب انگور به جوش بیاید و تبخیر در آن صورت گیرد و تا قبل از کم شدن دو سوم آب آن نجس است و مصرف آن حرام است و اگر دو سوم آب آن کم شود پاک می گردد.

 

انتقال انقلاب : اگرخون حیوانی که خون جهنده دارد (نجس) به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد ، منتقل شود و جزء خون آن حیوان به حساب بیاید پاک به حساب می‌آید.

 

تبعیت : با پاک شدن و تبدیل برخی از نجاسات به تبع آنها متعلقات آن ها نیز پاک می شود، مانند تبدیل شراب به سرکه . با تبدیل شراب به سرکه ، ظرف هایی هم که با شراب برخورد داشته پاک می شود یا با اسلام پدر و مادر، فرزند نیز حکم مسلمان بودن پیدا می‌کند.

 

استحاله ( انقلاب ) : تغییر واقعی یک چیز نجس یا متنجس به چیز دیگری که پاک است را استحاله می گویند.

انقلاب را تغییر آب انگور( شراب به سرکه ) می‌ گویند که باعث پاک شدن ظروف و غیر آن میشود.

 

استحاله : مانند تبدیل نطفه نجس به حیوان پاک و غذای نجس به گوشت پاک حیوان و خوک به نمک در تکرار و تبدیل زغال سنگ به خاکستر پاک. اما اگر تبدیل حقیقی چیزی به چیز دیگر صورت نگیرد ( یا گرفتن عصاره یا تبدیل استخوان به پاستیل وغیره ) در این موارد استحاله صورت نگرفته و نجاست بحال خود باقی است.

 

استهلاک : به نابود شدن و از بین رفتن عرفی چیزی که گفته می‌شود. اگر مقدار نجس بسیار اندک و مقدار شیء مخلوط پاک ، بسیار اندک باشد که در نظرعرف به حساب نیاید، باعث پاک شدن شیء مخلوط با نجس می گردد .البته استهلاک در آب جاری، جای دارد و در آب مضاف و سایر نوشیدنی ها مثلا آب میوه ، شی و...هر قدر هم زیاد باشند استهلاک عامل طهارت نیست.

 

خوردنی ها و آشامیدنی ها - غذای اهل کتاب

خوردن غذا و نوشیدنی های اهل کتاب برای مسلمان جایز است مشروط بر اینکه جزء غذاهایی که در اسلام مصرف آن ممنوع است مانند شراب نباشد و خوردن گوشت اهل کتاب اگر به روش اسلام صید یا ذبح شده باشد اشکال ندارد. مصرف حبوبات ، غله ها ، میوه ها و سایر موارد غذایی تهیه شده توسط اهل کتاب جائز و بدون اشکال است.

 

 

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه دانش کیان - پلاک ۲۴

تلفن : ۸۸۹۰۹۰۳۳ - ۰۲۱

نمابر : ۸۸۸۹۰۸۵۸ - ۰۲۱

پست الکترونیک : info@halal.gov.ir

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری

نقشه سایت

تالار گفتگو

ورود اعضا

محصولات

© حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران است.

تلفن : -

نمابر : -